Rolnicy        Kredyty        Kredyty preferencyjne        Symbol nIP       
SYMBOL nIP
Kredyty przeznaczone na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP
 • Kredyt adresowany jest do:

  • Osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów; osób prawnych; jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które podejmują bądź prowadzą działalność zawartą w następujących grupach:
 1. Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo
 2. Chów i hodowla zwierząt
 3. Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
 4. Działy specjalne produkcji rolnej
 5. Produkcja artykułów spożywczych - podsekcja DA
 • Przyznana kwota nie może przekroczyć:

  • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,
  • 70%wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
  • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej niż 16 mln zł,
  • łączna kwota kredytów udzielanych podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł,
  • łączna kwota kredytów udzielanych podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) i 3) nie może przekroczyć 16 mln zł.
    
 • Kwota kredytu jest także uzależniona od kwot kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania, które zostały zaciągnięte do dnia 30.04.2007r., jeżeli nie zostały jeszcze spłacone.
 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.
 • Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 8 lat. 
 • Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1