Rolnicy        Kredyty        Kredyty preferencyjne        Symbol nKZ       
SYMBOL nKZ
Kredyty udzielane na zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ
 • Kredyt adresowany jest do:

  • Osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów; osób prawnych; jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które podejmują bądź prowadzą działalność zawartą w następujących grupach:
 1. Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo,
 2. Chów i hodowla zwierząt,
 3. Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana),
 4. Działy specjalne produkcji rolnej.
 • Przyznana kwota nie może przekroczyć:

 1. 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej jednak niż 4 mln zł,
 2. wartości kupowanych gruntów rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie według danych GUS.
 • Kwota kredytu jest także uzależniona od kwot kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania, które zostały zaciągnięte do dnia 30.04.2007r., jeżeli nie zostały jeszcze spłacone.
 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.
 • Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.
 • Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1